ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
        ยุทธ์ศาสตร์ที่  1
        การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                      บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น้ำไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี  ชีวีปลอดภัย
        วัตถุประสงค์
              1.  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น สะดวกและปลอดภัย
              2.  เพื่อให้บริการสาธารณะมีคุณภาพและให้บริการอย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือน
              3.  เพื่อสร้างองค์การและเชิดชูสถาบันให้มีศรีสง่าควบคู่ ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
              4.  เพื่อประสานความร่วมมือในการลดอุบัติภัยทางจราจร ในจุดทางแยกร่วมบ้านกร่าง
              5.  ควบคุมอาคารก่อสร้าง
        เป้าหมาย
              1.  สร้างถนนทุกสายในเขตตำบลให้เป็นถนนคุณภาพดีปลอดฝุ่น และ น้ำท่วมขังใช้จราจรได้ตลอดทั้งปี
              2.  ขุดลอกคูคลอง  หนองบึง  ทุกสายในเขตตำบล ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
              3.  สร้างระบบระบายน้ำเสียน้ำทิ้ง  ไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ชุมชน
              4.  สร้างระบบกำจัดมูลฝอยให้มีการบริการขนถ่ายครบทุกครัวเรือน ของตำบลพลายชุมพล
              5.  ให้มีไฟฟ้าสว่างและใช้บริโภคได้ครบทุกครัวเรือน
              6.  ให้มีน้ำสะอาดและได้คุณภาพเพื่อประชาชนได้ใช้บริโภค ได้ครบทุกครัวเรือน
              7.  การบริการในช่วงวันหยุดในระยะเวลายาวเพื่อบริการนักเดินทาง ที่ประสบปัญหาการจราจร
              8.  ส่วนงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรและมีความเป็นสถาปัตย์ภูมิทัศน์ของท้องถิ่น
       แนวทางดำเนินการ
              1.  สำรวจเส้นทางคมนาคมทุกสายในตำบลเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
              2.  สำรวจ คู คลอง หนอง บึง  เพื่อขุดลอกให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
              3.  สำรวจระบบระบายน้ำเสีย  และน้ำทิ้ง  ที่สร้างความรำคาญโดยทำการระบายน้ำออกไปจากชุมชน
              4.  สำรวจปริมาณขยะมูลฝอยในตำบล  เพื่อจัดทำระบบบริการขนถ่ายให้คลอบคลุมทั้งตำบล
              5.  สำรวจไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะเพื่อจัดขยายเขตไฟฟ้า ให้มีใช้ครบทุกครัวเรือน
              6.  สำรวจครัวเรือนที่ขาดน้ำประปาเพื่อจัดให้มีหรือขยายท่อน้ำประปา ให้ได้รับบริการครบทุกครัวเรือน
              7.  อบรมปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการให้ความร่วมมือรักษาทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นที่จะดูแลรักษาให้ใช้งานอย่า งสมประโยชน์
              8.    อบรมปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ และ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเช่น  ไม่เผาฟางหลังการ เก็บเกี่ยว  และจัดทำคู่มือ  แจกจ่ายและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
              9.    จัดเวรยามร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อยู่  ณ  จุดที่พักและให้บริการตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการ เดินทา งพักผ่อนเนื่องในเทศกาลที่มีวันหยุดยาว  ซึ่งกำหนดภารกิจร่วมไว้ที่จุดสี่แยกทางร่วมบ้านกร่างตลอด       24  ชั่วโมง  พร้อมอุปกรณ์คู่มือ คำแนะนำสำหรับอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม
             10.  จัดสร้างอาคารสำนักงานพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานและใ ห้บริการประชาชนให้เพียงพอต่อส่วนราชการและบุคลากรที่มีอยู่ในอ งค์กร
          ยุทธศาสตร์ ที่  2  
          การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ
          การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน เพื่อคืนความสมดุลธรรมชาติ
           วัตถุประสงค์
               1.   เพื่ออนุรักษ์และจัดการระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมในตำบล อย่างยั่งยืน  การฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
               2.  เพื่อพัฒนาและจัดหานำให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ ทั้งการบริโภคและผลิต
               3.  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
          เป้าหมาย
               1.   ฟื้นฟูสภาพลำคลองที่ตื้นเขินให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
               2.   ปลูกป่าชุมชน  จัดสร้างเป็นสวนหย่อมสถานที่พักผ่อน
               3.   จัดหาแหล่งน้ำประปาเพื่อการอุปโภคให้มีครบทุกครัวเรือน
          แนวทางดำเนินงาน
               1.   เร่งรัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
                         -   จัดทำแผนกำหนดของคลองแหล่งน้ำที่จะต้องการแก้ไขปัญหา
                         -   กำหนดขอบเขตและมาตรการการดูแลให้ชัดเจนพร้อมความรับผิดชอบ ดูแลคุ้มครองประโยชน์
                         -   ส่งเสริมการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์  และชีวะอินทรีย์ให้มากขึ้น  และสนับสนุนเกษตรกรในตำบล ที่ทำนาใช้ปุ๋ยพืชสด  แกลบ  และปุ๋ยอินทรีย์
               2.   พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ  ให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของคนในชุมชน  และใช้ภาค  การเกษตร
                         -   เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำ  โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำ  สระหรือขุดลอกคู  คลองที่ตื้นเขิน  พร้อมจัดสร้าง  ระบบส่งน้ำคู  คันคลองให้มีศักยภาพ  ในการส่งน้ำไปตลอดสายไม่ตื้นเขิน
                         -   เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน  เพื่อการเกษตรของราษฎรให้สามารถผลิตน้ำได้ใช้   ตลอดเวลา      เช่นบ่อบาดาล  บ่อตอก  บ่อน้ำตื้น
                         -  สร้างมาตรการกำหนดแนวทางในการใช้น้ำในชุมชนเพื่อการแบ่งปัน จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรอย่าง  ยุติธรรม
                         -   วางมาตรการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในเขตชุมชน เป็นน้ำสะอาดปราศจากสารพิษ
               3.  สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วม ในการที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                         -   เร่งสร้างจิตสำนึกประชาชนให้มีความรักและหวงแหน
                         -   ติดตามและประเมินผล  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ยุทธศาสตร์ที่  3  
          การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                           การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม  และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
          วัตถุประสงค์
               1.  เพื่อส่งเสริมและยกระดับการเกษตรผสมผสาน  เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์
               2.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
               3.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพน้ำ  การฟื้นฟู  การอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำ  แหล่งกักเก็บน้ำ   คู  คัน  คลองส่งน้ำ  และใช้ประโยชน์จากน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน
               4.  เพื่อพัฒนาระบบผลิตสินค้าการเกษตรสมัยใหม่ควบคู่ ไปกับการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและ    วิทยาการสมัยใหม่ตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรอันทรงประสิทธิภาพ
               5.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรกรรมให้เหมาะสม กับภูมิประเทศ  ภูมิอากาศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
          เป้าหมาย
                1.  กลุ่มเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทุกหมู่บ้าน  สนใจในอาชีพเกษตรกรรมและได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเกษตร
                2.  กลุ่มอาชีพเกษตรกรจะได้รับการอบรม  ฝึกฝน  แนะนำวิธีปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้อง ถิ่นที่มีอยู่ให้ใช้ได้กับท้องถิ่นโดยไม่เกิดผลกระทบ ต่อสภาวะแวดล้อม
                3.  กลุ่มเด็ก  เยาวชน และประชาชนทุกหมู่บ้าน  สนใจในอาชีพเกษตรกรรมได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเกษตร
                4. กลุ่มเกษตรที่ยากจนได้รับการฝึกฝนแนะนำวีธีปฏิบัติการผสมผสานกั บภูมิปัญญาท้องถิ่น
         แนวทางดำเนินการ
                1.ยกระดับการให้ความรู้ของราษฎรในชุมชน โดยการฝึกอบรม และดูงานนอกสถานที่แนะนำชี้แจง
                2.  สนับสนุนการให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมนอกฤดูกาล เก็บเกี่ยวพร้อมขยายเครือข่ายการทำงานของ  กลุ่มอาชีพในตำบล
         **  สร้างโอกาสและความมั่นคงในอาชีพและรายได้
                 -  ส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน เกษตรทฏษฎีใหม่
                 -   จัดหาแหล่งทุนและที่ดินในการทำการเกษตร
                 -   เผยแพร่ข่าวสารความถูกต้องสร้างความเข้าใจการทำการเกษตร แบบถูกวิธีและเข้าถึงจิตใจของ   เกษตรกร
         **  สร้างโอกาสการมีงานทำ  การมีรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในช่วงนอกภาคการเกษตร
                 -  อบรมหลักสูตรอาชีพเสริมระยะสั้น  และขยายเครือข่ายสมาชิก  Otop  ในตำบล
                 -  เชื่อมเครือข่ายชุมชนในระดับตำบลต่อตำบล  อำเภอ  จังหวัด  ภาคและระดับชาติ  จนถึงสากล
         4.ส่งเ สริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา องค์ความรู้  ทักษะของเกษตรกรควบคู่กับการสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรหรือ สถาบันเกษตรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกัน 
         5.สนับ สนุนการให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมนอกฤดูกาล เก็บเกี่ยวพร้อมขยายเครือข่ายการสร้างงานให้เกิดกลุ่มอาชีพมากขึ้น ในตำบล
         ยุทธศาสตร์ที่  4
         การพัฒนาด้านสังคมและประเพณีท้องถิ่น
                    การสร้างศักยภาพและให้โอกาส  ทำชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
         วัตถุประสงค์
           1.  เพื่อพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และห่างไกลยาเสพติด
            2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นหลุดพ้น จากความขาดแคลนความเจ็บไข้และความไม่  รู้เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วยตัวเอง
           3.  เพื่อพัฒนาสังคมและครอบครัวให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ  และ ลด ละ เลิก  อบายมุข  สร้างสังคมครอบครัวให้ท้องอิ่ม  ชีวิตอบอุ่น  ครอบครัวเป็นสุข  ด้วยการจัดระเบียบภายในครอบครัว
           4.  เพื่อสร้างแกนนำต่อต้านยาเสพติดในเขตชุมชนและให้มีการข่าวที่ดี เชื่อถือได้ในตำบล
            5.  เพื่อจัดหากิจกรรมในเวลาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้ทำเล่นก ารออกกำลังกาย  และเล่นกีฬา   การทำผักสวนครัวในบริเวณบ้าน
           -  ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ลดลง  ครอบครัวทั้งชุมชนให้มีความสุขแบบวิถีไทยและทุกชีวิตปลอดภัยคนใ นชุมชนให้เป็นคนหาทรัพย์ได้แล้วใช้ทรัพย์  เป็น
            - พัฒนาครอบครัวในชุมชนร้อยละ  10  ให้มีความเอื้ออาทรต่อกันไม่เห็นแก่ตัว
            - ตัวแทนเด็กและเยาวชน จำนวน 110 คน  รวม  5 หมู่บ้าน เป็นแกนนำและการข่าวต้านยาเสพติด
           5.  เด็กและเยาวชนทั้งตำบลได้มีกิจกรรมกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเล่นอย่าง ต่อเนื่อง
         แนวทางดำเนินการ
               1.  จัดตั้งศูนย์พัฒนาชุมชนและครอบครัวโดยให้ทุกคนในชุมชน มีส่วนในการช่วยเหลือสร้างครอบครัวให้เข็มแข็งและอบอุ่น  มุ่งความพยายามให้สมาชิกในครอบครัวทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
               2.  สนับสนุนภารกิจของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้มีประสิทธิภาพ และ เป็นที่คาดหวังได้จากผู้ปกครองในการ ช่วยเหลือดูเด็กเล็กใ นยามพ่อแม่ไปทำงาน
               3.  สร้างความเข้าใจต่อสถาบันครอบครัวถึงปัญหาของเด็ก ที่ต้องการความอบอุ่นและจิตวิทยากีฬาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งชี้แนะและให้กำลังใจเพื่อให้ผู้หลงผิด ได้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติชน
               4.  ส่งเสริมกลุ่มสตรีในตำบลให้มีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้น และยกย่องและให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ
               5.  จัดหลักสูตรสร้างพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด  โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
               6.  จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง กับปัญหายาเสพติดทุกฝ่าย
               7.  จัดกิจกรรมเข้าค่ายสร้างพลังเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติด
         ยุทธศาสตร์ที่  5
         การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                              การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         วัตถุประสงค์
               1.  เพื่อยกระดับของคนจนในตำบล ให้มีความมั่นคงและทัดเทียมคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วนการเพิ่มโอกาส หาทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมความเข็มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโครงการ OTOPและ ส่งเสริมให้กองทุนหมุนเวียนเงินล้านเป็นทุนสำรองของหมู่บ้าน
               2.  เพื่อยกระดับการศึกษาและความรู้ในการอ่านหนังสือออกของชุมชน สามารถรับรู้และทันต่อข่าวสารสถาน
การณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
               3.  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต ของกำลังแรงงานให้สามารถสร้างผลผลิตที่แข่งขันได้
               4.  เพื่ออนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการยกระดับคุณภาพ และขีดความสามารถของคนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก
        เป้าหมาย
               1.  กลุ่ม OTOP ในตำบลให้ขยายเครือข่ายสมาชิกและกลุ่มอาชีพที่ใช้การแปรรูปจากแ หล่งวัตถุดิบในตำบล
               2.  เด็กและเยาวชนมีความรู้ การศึกษาภาคบังคับ อย่างน้อย 12 ปี ทุกคน ประชาชนทั่วไปอ่านออกเขียนได้
รู้หนังสือ
               3.  ประชาชนทุกหมู่บ้าน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาและเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ผ่านสื่อที่มีอยู่
ในหมู่บ้านทุกประเภท
              4.  กลุ่มยากจนได้รับการฝึกฝน แนะนำวิธีปฏิบัติการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ให้มีความเป็นอยู่อย่าง    
พอเพียง
        แนวทางดำเนินการ
        1.  ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้เกณฑ์พื้นฐาน  10  ประการ
                    -   พัฒนาระบบน้ำประปาในหมู่บ้านให้เป็นน้ำสะอาดและสามารถบริโภคได้ อย่างเพียงพอ  5  ลิตร/คน/วัน  และมีน้ำใช้อย่างน้อย  45  ลิตร/คน/วัน  ครบทุกหมู่บ้าน
                    -   สนับสนุนให้เด็กยากจนในตำบล  ได้มีการศึกษาไม่น้อยกว่า  12 ปี
                    -   แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านอนามัยแม่และ    เด็ก
                    -   เผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านอาชีพและสุขภาพอนามัยให้ทั่วถึง และ ทราบทั่วกัน
         2.   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
                    -   ส่งเสริมการทำแผนชุมชน   เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่อย่ าง บูรณาการ
                    -  ; สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    -   สนับสนุนการจัดหาข้อมูลพื้นฐานในทุกพื้นที่ทุกประเภท ให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียดข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
         3.   ยกระดับการศึกษา  และความรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน
                    -   สนับสนุนการเตรียมความพร้อม เด็กก่อนวัยเรียนทั้งด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยและการเจริญเติบโ ต 
                    -  ;  จัดให้มีรายการอบรมเสริมความรู้นอกสถานที่ให้โอกาสแก่เด็กประถม ศึกษาในพื้นที่เช่นการทัศนะศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ
                    -   สนับสนุนโครงสร้างการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เด็ก และ เยาวชนมีพื้นฐานอาชีพเมื่อจบการศึกษา
                    -   สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะถ่ายทอดให้กับเด็ก และ เยาวชน
         4.   การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาคนและเศรษฐกิจฐานราก
                    -   ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องสร้างเครือข่ายของกลุ่ม / องค์กรในชุมชน  ขยายแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ในหมู่บ้าน  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยจัดองค์กรให้เป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย  Internet  tumbul  
                    -  ; ให้องค์กรเป็นศูนย์ข้อมูลพื้นฐานตำบล  รวบรวมสังเคราะห์และเป็นศูนย์กลางการจัดระบบข้อมูลของภูมิปัญญา ท้องถิ่นในตำบลเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู ้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์  อันดีให้การประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ
         5.   ยกระดับการให้ความรู้กับราษฎรในชุมชน
                    -   สนับสนุนภารกิจของการศึกษานอกระบบทุกรูปแบบรวมถึงการศึกษา ตามอัธยาศัย  จัดให้มีการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานนอกสถานที่  ให้เกิดวิสัยทัศน์และมีกระบวนทัศน์ใหม่
                    -   เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อสอนให้ประชาชน สามารถอ่านออกเขียนได้ครบทุกครัวเรือน 
          6.  มีการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  การส่งเสริมอาชีพ  และขยายเครือข่ายการทำงานของกลุ่มอาชีพในตำบล
          7.  จัดทำคู่มือ  สร้างความเชื่อมั่น  ด้วยการประชาสัมพันธ์  แนะนำ  ชี้แจง  อย่างต่อเนื่อง และแจกจ่ายครบทุกครัวเรือน
          8.   จัดโครงการจับเข่าคุยแบบเคาะประตูบ้าน มีทีมทำงานไปให้ความรู้ทำ ความเข้าใจชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องเฝ้าติดตาม และระมัดระวังกลุ่มเสี่ยง  ไม่เปิดโอกาสมีสิ่งเสพติดเกิดขึ้นในชุมชน
          ยุทธศาสตร์ที่  6 
          การพัฒนาด้านสาธารณสุข
               การสนับสนุนแพทย์แผนปัจจุบันและภูมิปัญญาไทยสมุนไพร และ ยาพื้นบ้าน
          วัตถุประสงค์
           1. เพื่อใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ และ ป้องกันรักษาโรค
           2.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพร  ยาไทย  การรักษาสุขภาพแบบไทย  การยวดแผนไทย และอื่น ๆ  ไว้อย่างเป็นระบบและสืบทอดต่อไปชั่วลูก  ชั่วหลานไว้เป็นมรดกสมบัติของมนุษย์ชาติ
            3.   เพื่อเป็นการพลิกฟื้นพลังทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ที่ชาวบ้านสามารถดูแล  รักษาสุขภาพและรักษาโรคได้ด้วยตนเอง  อันจะก่อให้เกิดการรวมพลังกัน  การพึ่งพาอาศัยและการเอื้ออาทรต่อกัน
            4.   เพื่อสร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่คนไทยได้สั่งสมเลือกไว้เป็นราย ได้ดีกระจายไปอย่างกว้างขวาง  ทั้งคนปลูกสมุนไพร  คนปรุงยา  หมอนวดและอื่น ๆ 
          เป้าหมาย
             1.มีแหล่งสมุนไพรกระจายอยู่ในตำบล  ในบ้านในวัด  ในโรงเรียนและที่สาธารณะต่าง ๆ
             2.การถ่ายทอดความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยต่าง ๆ  ให้แก่ผู้สนใจ ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและจริงจัง  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้
             3.มีศูนย์วัฒนธรรมตำบลเป็นจุดกระจายความรู้ ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอด  รวมทั้งเป็นที่สะสมวิทยาการต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้มาเที่ยวชม หรือศึกษาเป็นความรู้
        แนวทางดำเนินการ
             1.จักทำแหล่งศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และรักษาโรคแบบแบบพื้นบ้าน  ตำรายาพื้นบ้าน
             2.จัดทำแหล่งผลิตยาพื้นบ้าน  บรรจุหีบห่อ  และจำหน่ายพร้อมทั้งการตลาด
             3.พัฒนาแหล่งผลิตสมุนไพรในตำบลโดยพัฒนาพื้นที่วัด  วัดร้าง บ้าน  โรงเรียน  ที่สาธารณะเป็นประโยชน์  เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรเพื่อใช้และขาย
             4.ประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ และ เอกชนที่มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยมาอบรมให้ความรู ้ 
             5.การนำศึกษานอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ รู้ซึ่งกันและกัน
^