บุคลากร

ฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง

  กำนันตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นางสาวอันวิสา อ่วมแจ้ง

  ผู้ช่วยกำนันตำบล

 • thumbnail

  นายพิตตินันท์ นาหมัน

  ผู้ช่วยกำนันตำบล

 • thumbnail

  นางจินตนา เพียรรุ่งเรือง

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นางมณี สินเทศ

  แพทย์ประจำตำบล

 • thumbnail

  นายจีรพงษ์ ถุงเงิน

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายธีรพัฒน์ คำภู่

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายบุญช่วย ถุงเงิน

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายประยุทธ ผุดเหล็ก

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางรัชฎาพร มีเนตรขำ

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางจริญญา บำเพ็ญรัตน์

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางสำเนา มาเกตุ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวศศิวิมล ดีบัว

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายจรูญ แสงชัง

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายหัสดินทร์ วาดอินทร์

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายณรงค์ โท้ทอง

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวปริษา บุญประสิทธิ์

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

^