บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายสมชาย สุขป้อม

  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล 055-335581 ต่อ 903

 • thumbnail

  นายภัทรพงศ์ คงกระจ่าง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นางสาวสุรารักษ์ ดีบัว

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายวสันต์ สุวรรณรัตน์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายอลงกรณ์ แสงศศิมณฑล

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

^