แผนการดำเนินงานประจำปี

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและ บูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1
^