สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต
    1) จัดตั้งเป็น อบต. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เลื่อนฐานะเป็น เทศบาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551
    2) ที่ตั้งเลขที่ 66/2 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. ไผ่ขอน้ำ – วัด ตาล ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมือง พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัส ไปรษณีย์ 65000 การปกครอง แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน

เขตเลือกตั้งที่ 1
     หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน กำนัน นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง
     หมู่ที่ 2 บ้านวัดตาล ผู้ใหญ่บ้าน นายอนุชา แปลกอ่อง
     หมู่ที่ 3 บ้านวัดตาล ผู้ใหญ่บ้าน นายประยุทธ ผุดเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 6 คน
    
1. นายเสนาะ สุขฤทธิ์
     2. น างสาวอวยพร จูงทรัพย์
     3. นายอ นงค์ เฮิงมล
     4. นายสมชาย สุขป้อม
     5. นายพิรมณ์ สุวรรณรัตน์
     6. นายบุญช่วย ถุงเงิน
เขตเลือกตั้งที่ 2
     หมู่ที่ 4 บ้านพลายชุมพล ผู้ใหญ่บ้าน นางสำเนา มาเกตุ
     หมูที่ 5 บ้านบางพยอมใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายหัสดินทร์ วาดอินทร์
มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 6 คน
    
1. นายรังสรรค์ จันทราคีรี
     2. นายชาตรี ชื่นวิทยา
     3. นางสาคร เนื้อไม้
     4. นางปราณี นุ่มนิ่ม
     5. นายชัยรัตน์ มีแดนไผ่
     6. นางสาวนภา ทองน้อย
โครงสร้างการบริหารงาน
     เทศบาลตำบลพลายชุมพล มีโครงสร้างการบริหารงาน และ สภาเทศบาลตำบลพลายชุมพลประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิก เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดังนี้
คณะผู้บริหาร
     1. นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
     2. นายนิรุช พุ่มบ้านเซ่า รองนายกเทศมนตรีตำบลพลาชุมพล
     3. นายไวพจน์ ยิ้มใย รองนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
     4. นายกฤตกร มออ่อง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
     5. นายไพโรจน์ จำนงค์วัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล
     6. นายจำลอง เพ็งพุ่ม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล
     1. นายพนม บุญชัชวาลวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลายชุมพล
     2.นายกริช ทูลยอดพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลพลายชุมพล
     3. นางภัสทรีพร ยกยิ่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     4. นายสายันท์ หมู่เฮง ผู้อำนวยการกองช่าง
     5. นางจำแลง อยู่โต ผู้อำนวยการกองคลัง
     6. นายสง่า แก้วปา ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     7. นายภิญโญ ฟักเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
     8. นายวัชรินทร์ รอดพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา
     9. นางชุติภัทร พูลทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
     10. นางกาญจนา คดคง นายช่างสำรวจ
     11. นายเสนาะ ยะป๊อก นายช่างโยธา
     12. นางสาวนฎา บุญเกิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     13. จ.ส.อ. เฉลิมชัย ศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     14. นางอัศรา คงเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ
     15. นางสาวสิริลักษณ์ สุวาสน์ เจ้าพนักงานธุรการ
     16. ส.อ.นิเวชย์ เจียมสัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     17. นางสาวปรารถนา เพชรอ่อน นักทรัพยากรบุคลากร
     18. นายเผด็จ โตพุ่ม เจ้าหน้าที่พัสดุ
     19. นางสุทธิรักษ์ เครือแดง นักวิชาการศึกษา
และพนักงานจ้างอีก 21 คน
ข้อมูลประชากร
     1. จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 7,157 คน ชาย 3,222 คน หญิง 3,935 คน
     2. จำนวนครัวเรือน 2,827 ครัวเรือน
     3. สัดส่วนอายุประชากร
     2. สภาพทางเศรษฐกิจ
         2.1 อาชีพ อาชีพ หลัก เกษตรกรรม ทำนา อาชีพ รองรับจ้างทั่วไป
         2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
               - ธนาคาร จำนวน 8 แห่ง
               - โรงแรม จำนวน - แห่ง
               - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 3 แห่ง
               - โรงสีข้าว จำนวน 4 แห่ง
               - อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 แห่ง
               - อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 4 แห่ง
     3. สภาพสังคม
         3.1 การศึกษา
              - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
              - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
              - วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน - แห่ง
              - โรงเรียน/สถาบันชั้น สูง จำนวน 1 แห่ง
              - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน - แห่ง
              - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
         3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
              - วัด จำนวน 3 แห่ง
              - มัสยิด จำนวน - แห่ง
              - ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
              - โบสถ์ จำนวน - แห่ง
         3.3 การสาธารณสุข
              - โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง จำนวน - แห่ง
              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
              - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง
              - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน - แห่ง
              อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
         3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              - สถานีตำรวจ(หน่วยบริการประชาชน) จำนวน 1 แห่ง
              - สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง
    4. การบริการพื้นฐาน
         4.1 การคมนาคม
             - มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอ 1 เส้นทางเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงสาย สุโขทัย – พิษณุโลก และ ติดต่อกับตำบลอื่นๆ อีกหลายเส้นทางส่วนถนนภายในหมู่บ้านมีทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยาง ลูกรังและถนนดิน
         4.2 การโทรคมนาคม
             - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
             - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ จำนวน - แห่ง
         4.3 การไฟฟ้า
             - มีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 5 หมู่บ้าน
         4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
             - แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
             - คลอง จำนวน 1 สาย
             - สระน้ำ บึง , คลองหนองและอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง สระแต่ละแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำทำ ให้ฤดูแล้งน้ำจะแห่งขอดทั้งหมดเนื่องจาก ขาดงบประมาณในการพัฒนา
         4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
             - ฝาย จำนวน - แห่ง
             - บ่อน้ำตื้น จำนวน - แห่ง
             - บ่อโยก จำนวน - แห่ง
             - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
     5. ข้อมูลอื่น ๆ
         5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตำบลพลายชุมพล เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะที่จะทำการเกษตรกรรม ตลอดทั้งปี มีดินที่เหมาะแก่การทำนา ทำ สวนผัก
         5.2 มวลชนจัดตั้ง
             - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 265 คน
             - ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น - คน
             - กองหนุนเพื่อความมั่นคง - รุ่น - คน
             - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 48 คน
             - อื่น ๆ (ระบุ)
                     กลุ่มสตรีหมู่บ้าน 10 กลุ่ม 150 คน
                     ผู้รักษาความสงบประ จำหมู่บ้าน 100 คน
                     อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 114 คน
                     กลุ่มเยาวชน 50 คน
                     ชมรมผู้เกษียน อายุ 50 คน
ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
     1) การรวมกลุ่มของประชาชน แยกประเภทกลุ่ม
         - กลุ่ม อาชีพ 2 กลุ่ม
         - กลุ่มออมทรัพย์
         - กลุ่ม
         - กลุ่มอื่น ๆ 2 กลุ่ม
     2) จุดเด่นของพื้นที่
          ตำบลพลายชุมพลเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การเกษตร และมีแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
          ตำบลพลายชุมพลเป็นพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากการ ขยายตัวของชุมชนบ้านจัดสรรในหลายปีที่ผ่านมาเป็นไป อย่าง รวดเร็ว ไม่ เป็นระเบียบและขาดการควบคุม การพัฒนาทำให้เกิด ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สอดคล้องเพียงพอ ต่อการขยายตัว ของชุมชน แต่ด้วยศักยภาพในด้าน เศรษฐกิจที่ราษฎรในตำบลทำ เกษตรกรรม ได้ตลอดปี ทำให้จะสามารถพัฒนาตำบลให้ สอดคล้องกับการพัฒนาอำเภอ และจังหวัดให้เป็นเมืองหลักของ ภาคเหนือ ตอนล่างได้

^