การจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ต้องใช้เอกสารไดบ้าง

เอกสารที่ใช้ได้แก่
1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
ผู้ให้ข้อมูล : นางสุพรรณี วันมาละ
06 ธ.ค. 2560 0 189
No comments yet
^