ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        เทศบาลตำบลพลายชุมพล   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) ประตู ๒  หมู่ที่ ๕   ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน ๑ โครงการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๔,๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^