จ้างเหมาเสริมผิวจราจรหินคลุกซอยชานตารอดถึงถนนเลี่ยงเมือง(วงแหวนรอบนอก)ช่วงที่๒ หมู่ที่๓

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
                เรื่อง  จ้างเหมาเสริมผิวจราจรหินคลุกซอยชานตารอดถึงถนนเลี่ยงเมือง(วงแหวนรอบนอก)ช่าวที่ ๒ หมู่ที่ ๓
                                            ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^