บุคลากร

นายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง

  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง

  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายนิรุช พุ่มบ้านเซ่า

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายภูดิท ยิ้มใย

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายกฤตกร มออ่อง

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายไพโรจน์ จำนงค์วัย

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ฝ่ายสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายชาตรี ชื่นวิทยา

  ประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายพิรมณ์ สุวรรณรัตน์

  รองประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นางสาวนภา ทองน้อย

  เลขานุการสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายเสนาะ สุขฤทธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นางสาวอวยพร จูงทรัพย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายอนงค์ เฮิงมล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายสมชาย สุขป้อม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายบุญช่วย ถุงเงิน

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายรังสรรค์ จันทราคีรี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางสาคร เนื้อไม้

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางปราณี นุ่มนิ่ม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายชัยรัตน์ มีแดนไผ่

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  นายรังสันต์ อ่วมแจ้ง

  กำนันตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นางดวงกมล ขุนจง

  ผู้ช่วยกำนันตำบล

 • thumbnail

  นายพิตตินันท์ นาหมัน

  ผู้ช่วยกำนันตำบล

 • thumbnail

  นางสิริรัตน์ ดำรงค์แก้ว

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นางปริษา บุญประสิทธิ์

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นางมณี สินเทศ

  แพทย์ประจำตำบล

 • thumbnail

  นายอนุชา แปลกอ่อง

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางแววดาว แปลกอ่อง

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางอัปสร เฉยดิษฐ์

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายประยุทธ ผุดเหล็ก

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางคนึงทิพย์ แก้วบ้านดอน

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางรัชฎาพร มีเนตรขำ

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางสำเนา มาเกตุ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวศศิวิมล ดีบัว

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายอมรทรัพย์ นวลศรี

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายหัสดินทร์ วาดอินทร์

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายณรงค์ โท้ทอง

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายอณุศร มีแดนไผ่

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นายพนม บุญชัชวาลวงศ์

  ปลัดเทศบาลตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นายกริช ทูลยอดพันธ์

  รองปลัดเทศบาลตำบลพลายชุมพล

 • thumbnail

  นางภัสทรีพร ยกยิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางธิติมา ปราณันต์ธนภู

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  นายไพฑูรย์ นาทิพย์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  จ.ส.อ.เฉลิมชัย ศิลปศาสตร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา เพชรอ่อน

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางอัญรินทร์ พงษ์วันมาละ

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวสิริลักษณ์ สุวาสน์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางยุพารัตน์ กำจัด

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • thumbnail

  ส.อ.นิเวชย์ เจียมสัน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสาวภัทริณี พุ่มเล็ก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวสุรัชดากรภ์ คุ้มแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายอภิชาติ ตุ่มแก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายอรรคเดช ปทุมพันธ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายธนภัสสพล สาดอ่ำ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายณรงค์ฤทธิ์ เปี้ยบุญมา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายฐิติพันธ์ มาเกตุ

  พนักงานวิทยุ

 • thumbnail

  นายชาญฤทธิ์ ขุนจง

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายอนุสรณ์ ศิริโชติไพบูลย์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายณัฐพล สุขป้อม

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ โท้ทอง

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายเอกฆสิษฐ์ ฉิมแว่นธัญสิริ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายสดายุ อรุณมิตร

  พนักงานเทศกิจ

 • thumbnail

  นายประมวล วงษ์เทวัน

  พนักงานเทศกิจ

 • thumbnail

  นางสาวบังอร ถุงเงิน

  นักการ

 • thumbnail

  นายอภิลาภ ยอดเกตุ

  นักการ

 • thumbnail

  นางสีทับทิม ฟักทอง

  คนงาน

 • thumbnail

  นางสาวปัณชญา ยินดี

  ภารโรง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวไพรวัลย์ ทัดศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางกัณทิมา แสงรอด

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • thumbnail

  นายภิญโญ ฟักเอี่ยม

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • thumbnail

  นางพรปวีณ์ วิชัย

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวนฎา บุญเกิด

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวกสิตรา ดิลกคุณธรรม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวพัชญา นามวงศ์กูล

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวอุไรรัตน์ เฮียบสุวรรณ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ สุ่มโยง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา วงค์ไทยดี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ กันชู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวทิพย์วรรณ อยู่สุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวสุรีรักษ์ แก้วสกุล

  นักการ

 • thumbnail

  นางนงค์นุช เฮ้งจีน

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • thumbnail

  นางอุไร มีแดนไผ่

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • thumbnail

  นางเบญจา สว่างแจ้ง

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • thumbnail

  นายชนาวีร์ แจ้งตรง

  ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นายอรรคพล ปทุมพันธ์

  ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

 • thumbnail

  นายจำรูญ จันทร์บ้านคลอง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายวัชรินทร์ รอดพงศ์

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • thumbnail

  นางสาวพิชินาถ ขนุนแก้ว

  วิศวกร

 • thumbnail

  นางกาญจนา พุ่มไม้

  นายช่างสำรวจ

 • thumbnail

  นายสุทิน พิณดนตรี

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางวนิดา ยะป๊อก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวยุวลีวรรณ ชัยราช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสิทธิพงศ์ พุ่มไม้

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายวิสิฐญพัฒน์ ยินดี

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายศุภัช หวังใจกลาง

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายโสภณ ม่วงยิ้ม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายจำปา ขำหรุ่น

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • thumbnail

  นายดำรงค์ สุขป้อม

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายทะเบียน มะทา

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายสิทธิศักดิ์ ถุงเงิน

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายณัฐพงค์ เฮ้งจีน

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายธีรวุฒิ อ่ำอยู่

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายกลองชัย สุ่มโยง

  คนงาน

 • thumbnail

  นายวิชาญ เรืองสุข

  คนงาน

 • thumbnail

  นายภิรมย์ เสืออ่ำ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายพิศิษฐ์ โพธิ์สะวัง

  คนงาน

 • thumbnail

  นายทัศพล สิงห์ประเสริฐ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายปรัชญา สุขฤทธิ์

  คนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  พ.จ.อ.หญิงกฤติกา มีมาก

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวกรชวัล แก้วใส

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายเชษฐ์ เพชรนิล

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางอนันตญา จันทรมณี

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  นางสุกัญญา สุขวรรณโน

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐรดา อินนารา

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายศิรวิทย์ ชุติพงษ์พันธ์

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายธีระเดช บุญชัชวาลวงศ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายยงยุทธ สว่างแจ้ง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายณรงค์ ฟักทอง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นางสาวชุลีกร ภู่ทับ

  นักการ

 • thumbnail

  นางสาวภารตรี มาจันทร์

  นักการ

 • thumbnail

  นายชโรธร พุฒเปีย

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายราเชนทร์ อ่วมเหล็ง

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายพงศธร มีบุญ

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายบุญวาสน์ แก่นเพิ่ม

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายสุริศักดิ์ ทองน้อย

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายอนุรักษ์ พรมณี

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายเรวัฒน์ แสงงาม

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ เตียวตระกูล

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์ ยิ้มใย

  คนงานประจำรถขยะ

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายสง่า แก้วปา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิรักษ์ เครือแดง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางอัศรา คงเจริญ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางยุพา คุ้มแสง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางน้ำค้าง เนียมเปี่ยม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายพรเมธินท์ เหมือนศรีชัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอัญชิษฐา มั่นคำ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวปทุมวดี แสงทอง

  คนงาน

 • thumbnail

  นางณิชกานต์ ตุ่มแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางจิราภา สุขประเสริฐ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายบัญชา คารวะ

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายพรณรงค์ อยู่คง

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวพรรณวิลาส ฐิรรัฎจ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา จันทะกาว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาววิภา เพ็ชรชื่น

  นักการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา คุ้มแสง

  คนงาน

^