การชำระภาษีปี พ.ศ.2562

ขอเชิญชาวตำบลพลายชุมพลเข้ามาชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562
    ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562 มาครบอีกวาระหนึ่ง เทศบาลตำบลพลายชุมพล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเรื่องของการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหารประกอบอาหาร ปรุงอาหาร และค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพลายชุมพลทั้งรายเก่าและรายใหม่ทุกท่าน เข้ามายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อเป็นการประเมินภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศโดย : อภิลาภ ยดเกตุ
วันที่ประกาศ : 2562-01-07  
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^