ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

      
 
        ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ
วัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (
EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง
ที่ลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/53c5rl   ภาย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   
เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไป ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) 
และเทศบาลตำบลพลายชุมพล จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป
                                                 

                           
  าวน์โหลดลิงค์ที่นี่  ⇒   https://itas.nacc.go.th/go/eit/53c5rl 
                                                             
ใส่หมายเลขประจำบัตรประชาชน เพื่อตอบ
                                                              แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
   
   


   
           
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลพลายชุมพล   
            เบอร์โทร  055-335581-2 ต่อ 107 งานนิติกร 
                               
                                                        

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^