ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรี่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^