งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^