หลักการป้องกันอัคคีภัย

หน้าที่ สำคัญ 3 ประการ 
  1. ช่วยชีวิต 
  2. พิทักษ์ทรัพย์สิน (การป้องกันอัคคีภัย ดับเพลิง และการป้องกันการติดต่อลุกลาม) 
  3. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 
1.การช่วยชีวิต 
  การช่วยชีวิต เป็นภารกิจอันแรกที่จะต้องปฏิบัติ แต่การที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ ให้ลุล่วงไปด้วยดี เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องมีการสำรวจ วางแผน ป้องกัน และระงับอัคคีภัยไว้แล้วล่วงหน้า คาดว่า จะต้องมีผู้ติดค้างอยู่ภายใน ทราบจากผู้ใกล้ชิดสถานการณ์ หรือผู้เห็นเหตุการณ์ว่า มีคนติดอยู่ภายในอาคาร หรือจากญาติพี่น้องที่หนีออกมาก่อน ได้แจ้งให้ทราบ จะต้องรีบเร่งหาทางช่วยเหลือ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติอย่างอื่น 
2.พิทักษ์ ทรัพย์สิน 
  การป้องกันอัคคีภัย หน้าที่ป้องกันอัคคีภัย ทำได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ
  1. การป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย 
  2. การบรรเทาความเสียหาย 
ในด้านการป้องกันอัคคีภัยนั้น นอกจากการอบรม แนะนำ ประชาชนให้ทราบถึงวิธีการป้องกัน อัคคีภัย อันอาจเกิดจากการประกอบกิจการต่าง ๆ แล้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ แนะนำการป้องกันอัคคีภัย ยังสถานที่ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม และสถานชุมชนต่าง ๆ ด้วยการตรวจแนะนำ โดยใช้บทบัญญัติ และกฎหมายกระทรวง ออกตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย เป็นหลักปฏิบัติ 
3.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นการเตรียมการ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมการ สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล และการส่งกำลังไปสมทบตามที่ได้รับคำร้องขอ หรือเห็นว่าสถานการณ์นั้นอยู่ในขั้นร้ายแรง เช่น กรณีเกิดอุทกภัย หรือภาวะการขาดแคลน เป็นต้น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องเป็นบุคคล ที่มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้น มีระเบียบวินัยดี ที่จะแก้ไขในเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ การป้องกันอัคคีภัย จากการใช้ก๊าซหุงต้ม การใช้ไฟฟ้า และการหนีเพลิงไหม้ในอาคารสูง
 
สาเหตุ ของไฟไหม้ 
  1. ใช้เครื่องไฟฟ้าแล้วไม่ปิด หรือปลดปลั๊กให้เรียบร้อย 
  2. ไฟฟ้าลัดวงจร หรือวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดผนังเกินไป เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ ความร้อนระบายออกไม่ได้ เครื่องร้อนจัดจนไหม้ตัวเอง 
  3. อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือเก่าเกินไป หมดอายุการใช้งาน เช่น สายไฟเก่าชำรุด 
  4. เกิดฟ้าผ่าเมื่อมีพายุฝน ถ้าไม่มีสายล่อฟ้าที่ถูกต้อง ก็จะเกิดไฟไหม้ 
  5. สถานที่บางแห่งมีการเก็บสารเคมี ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย เช่น สีน้ำมัน และน้ำมันสน เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวางทิ้งไว้       อาจคุไหม้ขึ้นเอง 
  6. สาเหตุมาจากก๊าซ และอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ เช่น ก๊าซรั่ว เตาหุงต้มเมื่อใช้งานแล้วไม่ปิดให้เรียบร้อย ตลอดจนเครื่องทำความร้อนในห้องน้ำ เป็นต้น 
  7. การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น สูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบ 
  8. การเผาสิ่งที่ไม่ใช้ เศษขยะ เศษกระดาษ ไม่มีผู้ดูแลไฟยังไม่ดับ ถูกลมพัดไฟคุขึ้นอีก หรือลูกไฟกระเด็นไปตกที่ข้างเคียง 
  9. ความประมาทในเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ จุดธูป เทียนทิ้งไว้ หรือไม่ดูแลเด็ก ปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีด หรือเปิดเตาก๊าซเล่น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ 
 10. การเผาทุ่งในฤดูแล้ง โดยไม่ดูแลดับไฟให้เรียบร้อย เมื่อลมพัดก็จะทำให้ลุกลามไปติดบริเวณข้างเคียงได้
 
การใช้ก๊าซหุงต้ม
ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงที่ไวไฟมาก ถูกเก็บไว้ในภาชนะ โดยการอัดให้เป็นของเหลว ภายใต้ความดันสูง ภาชนะและอุปกรณ์ จึงต้องรับแรงดันของก๊าซได้โดยปลอดภัย ดังนั้น จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ และวิธีการใช้ก๊าซอย่างถูกวิธี 
อัคคีภัย จากก๊าซเกิดขึ้นได้เมื่อ 
  - มีก๊าซรั่ว 
  - ผสมกับอากาศ 
  - มีเปลวไฟ หรือ ประกายไฟ 
เหตุการณ์ทั้ง 3 อย่างนี้ หากเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน จะทำให้เกิดไฟไหม้ และอาจมีการระเบิด
 
การป้องกันก๊าซรั่ว 
  1. เลือกใช้ถังก๊าซ อุปกรณ์ และท่อก๊าซให้ได้มาตรฐาน 
  2. ภายหลังการใช้ ให้ปิดวาล์วที่ถัง และที่เตาก๊าซ
  3. หมั่นตรวจสอบบริเวณข้อต่อของอุปกรณ์ และท่อก๊าซ โดยใช้น้ำสบู่ลูบ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรอยรั่ว
การเลือกใช้ถังก๊าซหุงต้ม อุปกรณ์ และท่อก๊าซ 
  - ถังก๊าซหุงต้ม ต้อง เลือกใช้ถังก๊าซหุงต้ม ที่มีตราเครื่องหมายของผู้ค้าถังก๊าซ 
ต้องมีซีลผนึกบนวาล์วหัวถัง ต้องมีเดือน ปี ที่ทำการทดสอบถังครั้งสุดท้ายไม่เกิน 5 ปี 
ต้องมีข้อความ "อันตราย ห้ามกลิ้ง ห้ามกระแทก" เขียนไว้ที่ตัวถัง ต้องบอกน้ำหนักถังอย่างชัดเจน 
ต้องไม่บุบ ไม่บวม ไม่เป็นสนิม หรือผุกร่อน
  - เครื่องปรับความดันก๊าซ (เร็กกูเลย์เตอร์) ต้องเป็นชนิดแรงดันต่ำ ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ ซึ่งสังเกตได้ โดยมีตัวอักษร "LPG" ประทับตราไว้ ต้องเลือกใช้เครื่องปรับความดัน ที่แข็งแรงและทนทาน เมื่อ ติดตั้งเข้ากับวาล์วหัวถังแล้ว ต้องมั่นใจว่าแนบสนิท และไม่มีรอยรั่ว ซึ่งทดสอบได้ โดยใช้น้ำสบู่ลูบตรงข้อต่อนั้น ไม่ควรปรับแต่งเครื่องปรับความดันก๊าซด้วยตนเอง 
  - ท่ออ่อน/เข็มขัดรัดท่อ ควรใช้สายยาง หรือสายพลาสติกชนิดหนา มีการเสริมเส้นใยเพิ่มความแข็งแรง ไม่หักงอง่าย และเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ ความยาวของท่ออ่อนที่ใช้ ควรยาวประมาณ 1.5-2.0 เมตร ท่ออ่อนต้องใช้เข็มขัดรัดท่อ ซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และไม่เป็นสนิมง่าย
 
จะทำอย่างไรเมื่อก๊าซรั่ว 
  - เมื่อก๊าซรั่วจะได้กลิ่นเหม็นของก๊าซ 
  - รีบปิดวาล์วก๊าซที่หัวถังและที่เตาก๊าซ 
  - ห้ามเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดโดยเด็ดขาด 
  - ดับเปลวไฟ และห้ามทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง 
  - เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน เพื่อระบายก๊าซออกโดยเร็ว ห้ามใช้พัดลมช่วยระบายอากาศโดยเด็ดขาด ควรใช้พัดไล่ก๊าซออกไป 
  - ตรวจสอบหารอยรั่ว โดยใช้น้ำสบู่
 
วิธีตรวจสอบหารอย รั่วที่ถังก๊าซ 
  - ใช้น้ำสบู่ตามบริเวณข้อต่อของถังก๊าซ วาล์ว อุปกรณ์ปรับความดัน และท่อก๊าซ 
  - หากก๊าซรั่ว จะมีฟองก๊าซปุดขึ้นมาบริเวณที่รั่ว 
กรณีที่ถังก๊าซรั่ว ให้ยกถังไปไว้ในที่โล่งแจ้ง และห้ามมีเปลวไฟ หรือประกายไฟในบริเวณนั้น 
 
การตั้งถังก๊าซ 
  - ต้องตั้งถังก๊าซบนพื้นที่ราบและแข็ง ไม่ทำให้ถังเอียงหรือล้ม และควรห่างจากเตาก๊าซประมาณ 1.5-2.0 เมตร 
  - การตั้งถังก๊าซ ต้องเป็นบริเวณที่เคลื่อนย้ายเข้าออกสะดวก และมีการะบายอากาศดี 
  - ไม่ควรตั้งถังก๊าซในห้องใต้ดิน หรือพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน เนื่องจากก๊าซหนักกว่าอากาศ หากเกิดการรั่วของก๊าซ จะสะสมอยู่ในดิน ที่ต่ำ และไม่ควรตั้งถังก๊าซในที่ที่เปียกชื้น เพราะอาจจะทำให้เกิดสนิม และผุกร่อนได้
 
ลำดับการใช้ก๊าซอย่างถูกต้อง 
  - เปิดวาล์วที่ถังก๊าซหุงต้ม หากเป็นวาล์วแบบก๊อกน้ำ ควรหมุนไม่เกิน 2 รอบ 
  - ให้จุดไฟรอที่เตาก่อน แล้วจึงเปิดวาล์วที่เตาก๊าซ แต่ในกรณีที่เตาก๊าซมีระบบการจุดแบบอัตโนมัติ หากเปิดแล้วไฟไม่ติด อย่าเปิดซ้ำติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง เพราะอาจจะเกิดการสะสมของก๊าซจำนวนมาก 
  - หลังจากเลิกใช้ก๊าซแล้ว ต้องปิดวาล์วที่เตาก๊าซ และถังก๊าซหุงต้มให้สนิท 
  - หมั่นทำความสะอาดเตาก๊าซ และตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซอยู่เสมอว่าชำรุดหรือไม่ 
 
ข้อควรระวังในการใช้ แก๊ส
  เนื่อง จากแก๊สเป็นของใสที่มองไม่เห็น จึงเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลายชุมพล มีความห่วงใยใคร่ขอแนะนำวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แก๊ส 6 ประการ เพื่อให้ท่านใช้แก๊สอย่างปลอดภัย
  1. ตรวจเช็คสายยางแก๊สเป็นประจำทุกอาทิตย์หากพบว่าสายยางเริ่มเปื่อย หรือมีรอยถูกสัตว์หรือแมลงแทะให้รีบเปลี่ยนสายยางใหม่ทันที
  2. เมื่อมีกลิ่นแก๊สรั่ว ต้องอย่าให้มีไฟบริเวณนั้นเด็ดขาด ให้รีบปิดวาล์วที่ถังแก๊สทันทีพึงระวังบุหรี่การเสียบปลั๊กไฟ หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดประกายไฟ เพราะแก๊สจะติดลุกไหม้ขึ้นได้
  3. หรือในกรณีที่เกิดแก๊สรั่ว ให้รีบเปิดช่องประตู หน้าต่างทุกบานออกเพื่อระบายไอแก๊ส โดยเร็ว ขณะเดียวกันอย่าให้มีประกายไฟเกิดขึ้น และระวังอย่าหายใจเอาแก๊สเข้าไป เด็ดขาด
  4. จุดไฟใช้แก๊สในการหุงต้ม ให้จุดไฟจ่อที่หัวเตาก่อนแล้วค่อย ๆ เปิดแก๊สจะปลอดภัยที่สุด
  5. สำหรับห้องที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น แบบใช้แก๊ส จะต้องจัดช่องระบายลมให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เผื่อไว้เมื่อเกิดแก๊สรั่วจะได้มีช่องระบายแก๊สออก
  6. ใช้แก๊สต้องรอบคอบไม่ประมาทไม่ชะล่าใจ และควรฝึกติดให้เป็นนิสัย ว่าภายหลังการใช้แก๊สทุกครั้ง ต้องปิดวาล์วที่ถังแก๊สทันที
 
การระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าช 
  - ควรมีเครื่องดับเพลิง ที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซได้ เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ    ติดตั้งในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
  - หมั่นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงว่า ไม่อุดตัน และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
  - ฝึกหัดวิธีใช้เครื่องดับเพลิง 
  - กรณีที่เกิดไฟลุกที่ถังก๊าซ ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้ง หรือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง และรีบสกัดการรั่วไหลของก๊าซ
 
 
ข้อห้าม 
  - ห้ามนำถังก๊าซหุงต้มไปใช้แทนถังก๊าซรถยนต์ 
  - ห้ามนำถึงก๊าซไปเติมที่สถานีบริการ 
  - ห้ามกลิ้ง ห้ามกระแทกถังก๊าซ
 
การใช้ไฟฟ้า
  ไฟฟ้า เป็นพลังงาน ที่มีประโยชน์มหาศาล ในขณะเดียวกัน ก็มีอันตรายแฝงอยู่ตลอดเวลาที่ใช้ ซึ่งอาจจะนำอันตราย มาสู่ชีวิตและทรัพย์สินได้ หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือประมาท
ความปลอดภัยเกี่ยว กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  - เสาอากาศวิทยุและโทรทัศน์อาจแตะกับสายไฟฟ้า หรือถูกฟ้าผ่า เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรติดตั้งเสาอากาศ ให้ห่างจากสายไฟฟ้า ในระยะซึ่งถ้าเสาอากาศล้ม จะไม่พาดกับสาบไฟฟ้าเสาอากาศควรต่อสายลงดินไว้ด้วย โดยเฉพาะเสาอากาศที่สูงหรืออยู่ในที่โดดเดี่ยว สายอากาศที่ปลดออกจากเครื่อง ควรม้วนปลายสายเก็บไว้ในที่สูง เพื่อเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่มีเด็กเอาปลายสายแหย่เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 
  - หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดแสงนวลมีเครื่องประกอบหลายอย่าง ควรทำความเข้าใจ และใช้ให้ถูกต้องการติดตั้งควรใช้ช่างไฟฟ้า ซึ่งมีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ติดตั้งให้ เพื่อจะได้ติดตั้งให้ครบชุด และการเปลี่ยนบัลลาสต์แต่ละครั้งควรใช้ช่างไฟฟ้าเปลี่ยนให้เช่นกันหลอดที่ หมดอายุการใช้งานแล้ว จะมีสีดำปรากฏให้เห็นที่ขั้วหลอด และจะดำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปไฟจะกะพริบ และไม่ติด ถ้าขั้วหลอดแดง และไม่ติดแสดงว่าสตาร์ทเตอร์เสีย ทั้งสองกรณีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะจะทำให้บัลลาสต์ร้อนจัด ยางน้ำมันที่อยู่ข้างใน อาจจะละลายไหลหยดลงถูกศีรษะ หรือเครื่องเรือน และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ควรเปลี่ยนหลอดสตาร์ทเตอร์ใหม่ทันที เพราะอาจจะมีผู้ไปเปิดทิ้งไว้ จะทำให้เกิดอันตรายเพราะความร้อนได้อย่าให้หลอดไฟฟ้า ซึ่งมีความร้อนสูง อยู่ติดกับวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิง เช่น มุ้ง ม่าน เสื้อผ้า หรือกระดาษหลอดที่ขาดแล้ว ควรใส่ไว้กับขั้วรับ จนกว่าจะเปลี่ยนหลอดใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเผลอเรอเอานิ้วแหย่เข้าไป
  - โคมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะและตั้งพื้น ซึ่งย้ายที่บ่อย อาจชำรุดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ 
  - โคมไฟฟ้านอกชายคา หรือโคมไฟฟ้าสำหรับใช้งานสมบุกสมบัน แม้จะเป็นการชั่วคราว เช่น อู่ซ่อมรถ ควรเลือกใช้โคมไฟฟ้าที่ดีได้มาตรฐาน มีตะแกรงครอบหลอด และมีสายชนิดที่มีเปลือกหุ้มหนา 
  - ควรระวังอย่าวางสายไฟฟ้าสอดไว้ใต้พรมปูพื้น ใต้บานประตู หน้าต่าง หรือขวางทางเดิน เพราะเมื่อเหยียบย่ำ หรือกดทับนานเข้า ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า จะชำรุดฉีกขาด อันตรายย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย 
  - การติดตั้งสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วอยู่กับตู้เลี้ยงปลา ซึ่งโดยปกติ บริเวณนั้นจะเปียกชื้นอยู่แล้ว จึงมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้มาก และง่ายขึ้น จึงไม่สมควรที่จะติดตั้งสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้กับตู้เลี้ยงปลา เช่น  ปั๊มน้ำ ปั๊มลม หากจะนำมาใช้ ควรต่อครอบโลหะลงดินเสมอ 
 
ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  - เครื่องมือไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น กบ สว่าน หรือเลื่อยไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานสมบุกสมบัน จึงอาจชำรุด จนมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ ที่ครอบโลหะภายนอก ควรเลือกซื้อเครื่องมือไฟฟ้า ชนิดที่มีสถาบันที่เชื่อถือได้รับรองคุณภาพ และถ้าเป็นชนิดที่มีสายดิน ต้องใช้เต้าเสียบ 3 ขา สำหรับเสียบกับเต้ารับ 3 รู มิฉะนั้นแล้ว จะต้องหาสายที่สามมาต่อเชื่อม เข้ากับครอบโลหะเป็นสายดิน เพื่อให้กระแสไฟฟ้าที่อาจจะรั่ว ออกมาที่ครอบโลหะไหลลงสู่ที่ดิน ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใข้ หรือมิฉะนั้น จะต้องเลือกเครื่องมือไฟฟ้า ชนิดที่หุ้มฉนวน    สองชั้น โดยสังเกตเครื่องหมายที่แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดประจำเครื่อง ซึ่งเครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนที่จะนำมาใช้ ต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัยก่อนเสมอ 
  - ตู้เย็น ตู้แช่ควรจะต่อ สายดิน เช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีครอบภายนอกเป็นโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตู้เย็น ตู้แช่บนพื้นซีเมนต์ ตั้งใกล้ท่อประปา หรือใกล้ที่ชื้นแฉะควรจัดทำเต้ารับไว้โดยเฉพาะ หากจะต่อสายให้ยาวขึ้นกว่าเดิม จะต้องใช้สายชนิดที่ทนทาน ต่อการใช้สมบุกสมบันและต้องใช้สายขนาดโตเท่าเดิมหลอดไฟในตู้เย็นที่ขาดแล้ว ควรใส่ไว้กับขั้วรับ จนกว่าจะเปลี่ยนหลอดไหม่การเร่งละลายน้ำแข็งในตู้เย็น โดยวิธีใช้ พัดลมเป่า หรือใช้หม้อต้มน้ำ ใส่เข้าไปในตู้เย็น นอกจากจะทอนอายุการใช้งานของตู้เย็นแล้ว น้ำแข็งที่ละลาย อาจกระเซ็น หรือไหลมาถูกพัดลม หรือหม้อต้มน้ำ ทำให้ไฟฟ้ารั่ว จนอาจเป็นอันตรายได้ 
  - การต่อเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าลงดินช่วยให้ปลอดภัย แต่ต้องทำให้ถูกต้องการต่อสายจากเปลือกโลหะลงดินโดยตรงเป็นอันตรายมาก ที่ถูกต้อง จะต้องต่อสายเส้นศูนย์ที่แผงสวิตซ์เมนลงดินก่อน และ ณ จุดต่อสายเส้นศูนย์เพื่อไปลงดินนั้น ต่อกับสายอีกเส้นหนึ่ง เพื่อเป็นสายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วเดินสายเส้นนี้ ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อต่อกับเปลือกโลหะ วิธีนี้จะปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งหากมีไฟฟ้ารั่วมากก็จะช่วยทำให้ฟิวส์ขาดปลดวงจรออกเตือนให้เรารู้ตัวไว้ ก่อน ความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเมื่อเกิดน้ำท่วม หรือในที่เปียกชื้น 
  - เมื่อเกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก น้ำหลาก หรือท่อประปาขนาดใหญ่แตก และเห็นว่าระดับน้ำจะท่วมสวิตซ์ เต้ารับ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปั๊มน้ำ ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้า ที่แผงสวิตซ์รวมก่อน แล้วดำเนินการย้ายสวิตซ์เต้ารับ ฯลฯ ให้พ้นจากระดับน้ำ โดยช่างไฟฟ้าที่ชำนาญ หรือแจ้งการไฟฟ้านครหลวง เพื่อช่วยดำเนินการให้ 
  - เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งใกล้กับน้ำ หรือในที่ชื้อแฉะ เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำร้อนแบบใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำ ฯลฯ เครื่องใช้เหล่านี้ ต้องติดตั้งใช้งาน ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพระหากมีการรั่วของไฟฟ้า จะมีอันตรายต่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้ง่าย 
  - เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องขยายเสียง และเครื่องดนตรีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ อาจเกิดชำรุด จนมีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาที่โลหะ ซึ่งครอบ ภายนอก ผู้ใช้ซึ่งยืนอยู่บนพื้นดิน ซีเมนต์ หรือที่เปียกชื้น อาจได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ควรต่อครอบโลหะของเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ลงดิน เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังกล่าวขณะนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ควรปูพรม ผ้าหนา ๆ หรือแผ่นยางบนพื้นดิน หรือซีเมนต์บริเวณที่ตั้งเครื่อง สำหรับเป็นที่ยืน
 
การช่วยผู้ถูกไฟฟ้าแรงดันต่ำ 
  1. ตัดกระแสไฟฟ้าออก โดยถอดปลั๊ก ยกคัทเอาท์ หากทำไม่ได้ ต้องใช้สิ่งที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ยาง ผ้าแห้ง เชือก ไม้แห้ง เขี่ย หรือจับสายอุปกรณ์ หรือตัวผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีไฟฟ้า 
  2. ทำการปฐมพยาบาล
 
คำ แนะนำ 10 ประการ สำหรับการหนีเพลิงไหม้ อาคารสูงคอนโดมีเนียม สำนักงานและโรงแรม 
  1. โดยปกติ อาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงแรม ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ก่อนเข้าไปพักอาศัย หรือจองห้องพักโรงแรม ให้สอบถามว่ามีเครื่องป้องกันควันไฟ และอุปกรณ์น้ำฉีดอัตโนมัติ บนเพดานหรือไม่ เมื่อเข้าอยู่อาศัย ให้อ่านคำแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และการหนีเพลิงไหม้ 
  2. หาทางออกฉุกเฉินสองทาง ที่ใกล้ห้องพัก ตรวจสอบดูว่าทางหนีฉุกเฉินไม่ปิด ล๊อคตาย หรือสีสิ่งกีดขวาง ให้นับจำนวนประตูห้อง โดยเริ่มจากห้องท่าน สู่ทางหนีฉุกเฉินทั้งสองทาง ดังนั้นท่านจะไปถึงทางหนีฉุกเฉินได้ ถึงแม้ว่าไฟจะดับ หรือปกคลุมไปด้วยควัน 
  3. เรียนรู้ และฝึกการเดินภายในห้องพักเข้าหาประตู และเปิดประตูได้ภายในความมือ วางกุญแจห้องพัก และไฟฉายไว้ใกล้กับเตียงนอน ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ จะได้นำกุญแจห้องและไฟฉายไปด้วย อย่าเสียเวลากับการเก็บสิ่งของ 
  4. หาตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้หากท่านหาพบ จากนั้นหนีลงจากอาคาร แล้วโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง
  5. หากท่านได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ให้หนีลงจากอาคารทันที อย่าเสียเวลาตรวจสอบว่าเพลิงไหม้ที่ใด 
  6. ถ้าเพลิงไหม้ในห้องพักของท่าน ให้หนีออกมา แล้วปิดประตูห้องทันที ท่านหนีออกมาให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และโทรศัพท์แจ้งเพลิงไหม้ 
  7. ถ้าไฟไม่ได้เกิดขึ้นในห้องพักของท่าน ให้หนีออกจากห้อง ก่อนอื่นให้วางมือบนประตู หากประตูมีความเย็นอยู่ ค่อย ๆ เปิดประตู แล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด 
  8. หากประตูมีความร้อน อย่าเปิดประตู ในห้องของท่านอาจจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับท่านในสถานการณ์เช่นนี้ โทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง แจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใด และกำลังตกอยู่ในวงล้อมของเพลิงไหม้ หาผ้าเช็ดตัวเปียก ๆ ปิดทางเข้าของควัน ปิดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณของความช่วยเหลือที่หน้าต่าง หรือชานอาคาร คอยความช่วยเหลือ 
  9. คลานให้ต่ำ เมื่อควันปกคลุม อากาศบริสุทธิ์จะอยู่ด้านต่ำของพื้นห้อง หากท่านต้องเผชิญหน้ากับควันไฟ ให้ใช้วิธีคลานหนีไปทางหนีฉุกเฉิน ให้นำกุญแจห้องไปด้วย หากหมดหนทางหนีจะได้สามารถกลับเข้าห้องพักได้ 
 10. อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ ลิฟท์อาจหยุดทำงานที่ชั้นเพลิงไหม้ ให้ใช้บันใดภายในอาคาร
  
คำแนะนำในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย
อย่า
  - ปล่อยเตาไฟที่มีไฟติดอยู่ทิ้งไว้โดยไม่คนดูแล
  - ห้อยแขวนวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายไว้เหนือเตาไฟ เช่น เสื้อผ้า
  - ตั้งเตาไว้ชิดฝาที่เป็นวัตถุติดไฟง่าย เช่น จาก หญ้าคา ฯลฯ
  - ใช้กระดาษพัดไฟ
  - ใช้ภาชนะติดไฟง่ายเก็บถ่านไฟที่ใช้แล้วหรือขี้เถ้าร้อน ๆ
  - ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเชื้อติดไฟ
  - เคี่ยวไขมันทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล หรือด้วยความร้อนสูงเกินไป เช่น น้ำมันหมู ขี้ผึ้ง ฯลฯ
  - เขี่ยขี้ไต หรือขี้เถ้าไว้ในหญ้าแห้งหรือกองขยะ
  - วางเตาน้ำมัน ตะเกียง หรือธูปเทียนที่ที่จุดไว้ในที่ที่จะล้มหรือตกได้ง่าย
  - สุมไฟทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
  - จุดธูป เทียน ตะเกียง วางไว้ใกล้วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าม้าน ฯลฯ
  - จุดเทียน ตะเกียงหายุงในมุ้ง หรือสองแก้เครื่องยนต์หรือจุดเทียนไขไว้บนกล่องไม้ขีด
  - จุดไฟ หรือบุหรี่ขณะถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
  - นำไฟเข้าใกล้บริเวณวัตถุไวไฟ เช่น อีเธอร์ อะซีโตน แอลกอฮอล์ และน้ำมันเชื้อเพลิง
  - จุดดอกไม้เพลิงทุกชนิดใกล้บ้านเรือนที่มีบ้านเรือนหนาแน่น หรือบ้านเรือนหลังคามุงด้วยวัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น จาก หญ้าคา แฝก
  - วางเตารีดบนพื้นไม้ หรือวัสดุที่ติดไฟง่าย
  - ทำหิ้งบูชาใกล้ที่นอน หรือตกแต่งหิ้งบูชาเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายใกล้เชิงเทียน กระถางธูป
  - สูบบุหรี่บนที่นอน หรือในที่มีข้อห้าม "ห้าสูบบุหรี่"
  - ทิ้งก้นบุหรี่หรือก้านไม้ขีดที่จุดแล้วเมื่อยังไม่ดับสนิท
  - เติมน้ำมันตะเกียงในขณะที่อัดไฟอยู่
  - ดึงสายต่อแบตเตอรี่ในขณะอัดไฟอยู่
  - วางหรือแขวนหลอดไฟแรงสูงไว้ชิดกับวัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น ที่นอนหมอน ฯลฯ
  - ใช้หลอดไฟฟ้าทำความร้อนทำให้เสื้อผ้าแห้ง
  - ใช้สายไฟฟ้าที่ขมวดกันเป็นปมและต่อพันไว้หลวม ๆ หรือไม่ได้พันผ้าเทป
  - ใช้ไฟฟ้าเกินกำลังของสายไฟฟ้า
  - ใช้ตะปู หรือเข็มหมุด ตรึงสายไฟฟ้า
  - ใช้ฟิวส์เกินขนาด หรือใช้ลวดทองแดงต่อเป็นฟิวส์
  - ใช้ปลั๊กหลายทางทำให้เกิดความร้อนจัดที่ขั้ว
  - ปล่อยสายไฟฟ้าให้แกว่ง ไม่ขึงให้ตึง
  - แก้เครื่องไฟฟ้าโดยไม่มีความรู้
  - เก็บสิ่งของไว้รกรุงรัง
  - ทิ้งผ้าเปื้อนน้ำมันหมักหมมไว้
  - นำเอาเครื่องดับเพลิงที่ใช้แล้ว ไปติดก่อนเติมน้ำยาเคมี
  - ปล่อยเด็กไว้ในบ้านโดยไม่มีผู้ดูแล
  - ให้เด็กเล่นเตาไฟ ไม้ขีดไฟ ไฟตะเกียง ธูป เทียน และดอกไม้เพลิง
  - ให้เด็กเล็ก ๆ เล่นของเล่นที่เป็นเซลลูลอยด์
  - เผาเศษกระดาษเศษผ้า โดยไม่มีภาชนะป้องกัน ปล่อยให้ปลิวไปติดสิ่งอื่น
  - จุดประทัดโดยไม่มีภาชนะป้องกัน
  - ใช้น้ำมันเบนซินซักแห้งเสื้อผ้า หรือทำความสะอาดเครื่องยนต์
  - ใช้น้ำมันเบนซินหรือเชื้อเพลิงเหลวไวไฟใกล้ไฟหรือสิ่งที่มีเปลวไฟประกายไฟ
  - ฉีดยาฆ่าแมลง (ดีดีที) บางชนิดที่ติดไฟใกล้กับสิ่งที่มีเปลว
  - ใช้น้ำมันประเภทไวไฟ เช่น เบนซิน อ๊อคเทนแอลกอฮอล์ที่ติดไฟง่ายเป็นเชื้อเพลิงให้ แสงสว่าง
  - ตกใจ ถ้าสามารถดับไฟได้ให้รีบดับ ถ้าเห็นเกินกำลังให้แจ้งเจ้าหน้าที่
  - ห่วงทรัพย์สินมากกว่าห่วงคน
  - เข้าไปขนของเมื่อเห็นว่าไม่ปลอดภัย
  - กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 
จง
  - ดับไฟในเตาให้ดับสนิท แล้วปิดฝาช่องลมเตาเมื่อเลิกใช้แล้ว
  - จัดหาภาชนะกันความร้อนใส่ถ่านที่ใช้แล้ว และปิดฝาให้สนิทอยู่เสมอ
  - จัดหาภาชนะกันความร้อนรองรับธูปหรือเทียนที่จุดไว้
  - ระวังลูกไฟที่ปลิวออกจากปล่องไฟตกไหม้หลังคา
  - ระวังลูกไฟที่กระจายออกจากเตาไฟ
  - เก็บภาชนะที่ใส่วัตถุไวไฟในที่เก็บเฉพาะ และให้อยู่ห่างจากเตาไฟ
  - ดับไฟในเตาหรือไฟที่สุมไว้เมื่อจะมีพายุ
  - ดับก้นบุหรี่หรือก้านไม้ขีดก่อนทิ้ง
  - ขจัดสิ่งรกรุงรังในอาคารบ้านเรือน และบริเวณรอบ ๆ ในอาคารบ้านเรือน
  - ติดตั้งสะพานไฟฟ้าให้สะดวกในการปลดเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
  - เก็บวัตถุไวไฟหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายให้พ้นมือเด็ก
  - สอนให้เด็กรู้จักอันตรายของไฟตั้งแต่วัยเยาว์
  - ระมัดระวังสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้
  - ระมัดระวังไฟที่อาจเกิดจากการซุกซนของเด็กที่เล่นรวมกันอยู่มาก ๆ
  - จัดการเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่เปื่อยและเก่าชำรุดเสียใหม่
  - วางแผนหนีไฟไว้และให้คนในครอบครัวรู้จักหน้าที่
  - จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงไว้ประจำอาคารบ้านเรือน โรงงาน ร้านค้า เช่น เครื่องดับเพลิงเคมี กระป๋องน้ำ เชือกบันได ขวาน ไม้มือเสือ ทราย น้ำ ฯลฯ
  - ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กำจัดผู้ลักลอบวางเพลิง ผู้ใดรู้เห็นทราบเบาะแส หรือสงสัยผู้ใดจะก่อการร้ายดังกล่าว รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน
 
นานาสาระ เกี่ยวกับอัคคีภัย
ไฟไหม้รถ
  เกิดมีควันไฟลุกขึ้นมาในส่วนหนึ่ง ส่วนใดของรถ ให้ปฏิบัติดังนี้ ดับเครื่องยนต์ก่อนเพราะถ้าเครื่องยนต์ทำงานกระแสไฟที่ไหลอยู่ในวงจรอาจมี ประกายไฟ น้ำมันเชื้อเพลิงก็ไหล พัดลมไฟฟ้าหรือพัดลมที่ติดอยู่กับปั๊มน้ำ จะเป็นตัวช่วยโหมกระพือให้ไฟลุกไหม้เร็วขึ้น ต่อมาต้องหาจุดต้นเพลิงว่า มาจากส่วนใหนของรถ หากมาจากฝากระโปรงหน้า ให้เปิดฝากระโปรงหน้าอ้าออกเล็กน้อย อย่าเพิ่งเปิดออกทันที ให้สอดหัวเครื่องดับเพลิงเข้าไปฉีดทันทีจนมั่นใจว่าเพลิงลุกไหม้น้อยลง ให้เปิดฝากระโปรงขึ้นแล้วฉีดต่อ ถ้าจุดลุกไหม้อยู่ในห้องโดยสารให้รีบไขกระจกหน้าต่างออกก่อนที่จะสำลักควัน หมดสติ รีบหยิบฉวยเครื่องดับเพลิงในรถฉีดใส่ต้นเพลิง หากว่าจุดลุกไหม้เกิดขึ้นที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตั้งหลักให้ดี โอกาสที่จะสกัดนั้นยาก ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าต้องตามรถดับเพลิงสถานเดียว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^