ความรู้เรื่องภาษี

                ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจัดเก็บจากอาคาร ร้านค้า บ้านเช่า ตึกแถว อพาร์ตเม้นต์ หอพัก คอนโดมิเนียม บริษัท โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต โรงเรียนสอนอาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ คลังสินค้า ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ และที่ดินปกติให้รวมไปกับโรงเรือนนั้น
                ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
อัตราภาษี
                1. ป้ายที่อักษรไทยล้วน คิดอัตรา / ตารางเซนติเมตร 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซ.ม.
                2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา/ตารางเซนติเมตร 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซ.ม.
                3. ป้ายดังต่อไปนี้
                    - ที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศคิดอัตรา / ตารางเซนติเมตร 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซ.ม.
                4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท คิดอัตรา/ ตารางเซนติเมตร ให้เสียภาษีในอัตรา 200 บาท
การประเมินการชำระภาษีป้าย
                การเสียภาษีป้ายให้เสียเป็นรายปี เว้นป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้เสียตั้งแต่วันที่ติดตั้งจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน โดยเสียค่าภาษีตามงวดที่ติดตั้งดังนี้
งวดที่ติดตั้ง ค่าภาษี
มกราคม-มีนาคม 100%
เมษายน-มิถุนายน 75%
กรกฎาคม-กันยายน 50%
ตุลาคม-ธันวาคม 25%

               
โดยให้ไปชำระภาษีป้าย ณ ที่ว่าการราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือ แสดงอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                การชำระค่าภาษีสามารถชำระเป็น
                1. เงินสด
                2. ธนาณัติ
                3. ตั๋วแลกเงินของธนาคาร
                4. เช็คที่ธนาคารรับรอง
                โดยการชำระตาม ข้อ 2-4 ให้สั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นๆ
                ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน "ที่ดิน" หมายความว่า พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึง พื้นที่ภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย "เจ้าของที่ดิน" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดิน ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
............................................................................................

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^