กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

^