ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลายชุมพลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลพลายชุมพล "ในโครงการเคาะประตูบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน"

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^