แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรีย.pdf
เทศบาลตำบลพลายชุมพลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
pdf
แผ่นพับ-โปร่งใส-60.pdf
เอกสารประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตาบลพลายชุมพล
pdf
แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน-61.pdf
แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตาบลพลายชุมพล
pdf
คู่มือประชาชน-ทต-พลายชุมพล-60.pdf
คู่มือสำหรับประชำชน หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำร้อง
1
^