เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลานชุมพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          ตามที่ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
           อาคารสนามบินพาณิชย์(๓๐.๒๒.๒๐.๑๒) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท อิสนันท์ จำกัด(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ ๔.pdf