เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล
เอกสารประกวดราคา ซอยพัฒนา930