เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนาหมู่ 5 ตั่งแต่ กม. 0+000 ถึง กม. 0+225

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนาหมู่ 5 ตั่งแต่ กม. 0+000 ถึง กม. 0+225
เอกสารประกวดราคา ซอยพัฒนา225