เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยล่มเย็น (ศาลเจ้า) หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยล่มเย็น (ศาลเจ้า) หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล

เอกสารประกวดราคา ซอยศาลเจ้า