เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
โครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนและเสริมทักษะพัฒนาเด็เล็ก