เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 – 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560.pdf