เทศบาลตำบลพลายชุมพล

แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลพลายชุมพล

แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลพลายชุมพล
 
แผนการใช้จ่ายเงิน (สำนักปลัดเทศบาล) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองคลัง) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf
แผนการใช้จ่ายเงิน (กองสวัสดิการสังคม) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf