เทศบาลตำบลพลายชุมพล

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf