เทศบาลตำบลพลายชุมพล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ในปี พ.ศ. 2562