เทศบาลตำบลพลายชุมพล

โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกกลางนาชานตารอดตลอดสาย หมู่ที่ 3

โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกกลางนาชานตารอดตลอดสาย หมู่ที่ 3