เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561