เทศบาลตำบลพลายชุมพล

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561