เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน