เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีปี พ.ศ. 2561

        ขอเชิญชาวตำบลพลายชุมพลเข้ามาชำระภาษีประจำปี พ.ศ.  2561

            ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงการชำระภาษีประจำปี  พ.ศ. 2561   มาครบอีกวาระหนึ่งแล้ว   เทศบาลตำบลพลายชุมพล   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเรื่องของการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหารประกอบอาหาร  ปรุงอาหาร  และค่าธรรมเนียมที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ  ดังนั้น  จึงขอให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพลายชุมพลทั้งรายเก่าและรายใหม่ทุกท่านเข้ามายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเป็นการประเมินการเสียภาษี  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
                                                                                 ประกาศโดย :  ยุวลีวรรณ   ชัยราช
                                                                                    วันที่ประกาศ  :  2561-01-05