เทศบาลตำบลพลายชุมพล

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561 
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก


                   ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล พลายชุมพล ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับทุกภาคส่วน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ภายในหน่วยงาน หรือใช้ในชีวิตประจำวันกรณีเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยเฉพาะสามารถป้องกันการติดต่อลุกลามและความสูญเสียได้อย่างทันท่วงที
                    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ ของตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน