เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาหาร , สะสมอาหาร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑