เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล การรับชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐

  ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล 
เรื่อง การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาหาร , สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐