เทศบาลตำบลพลายชุมพล

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐