เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลายชุมพลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลพลายชุมพล "ในโครงการเคาะประตูบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน"